Funktionärsinfo Midnattsloppet

Tack alla funkisar! Ni ska ha fått information från er bandelschef via mail.

Ifall det inte har fungerat får i läsa texten här:

Midnattsloppet 24 augusti 2019
Va¨lkomna som funktiona¨rer till Midnattsloppet 2019.
Ha¨r fo¨ljer lite kompletterande allma¨n information som bero¨r banan. Detaljinformation fa°s via ansvarig bandelschef.
A¨r du osa¨ker pa° vilken bandel du tillho¨r sa° finns informationen ha¨r.
Nytt fo¨r i a¨r att det a¨ven a¨r en klass fo¨r 5 km. De startar ca 20 minuter efter sista startgrupp pa° 10 km.
Kontaktpersoner


Stefan Litze´n Banchef--0733-452742

Christina Terner Bitr. banchef--0704-166935

Anders Bogelius Material, samband--0702-246895, 0706-013241

Linea Sjo¨stro¨m Samband --0709-962706

Stefan van den Berg Bandel 1--0739-681192

Mattias Andersson Bandel 2--0738-072700

Tomas Lind Bandel 3--0706-020723

Olof Ryding Bandel 4-0704-739661

Maria Ryding Bandel 5 -- 0708-344044

Fredrik Sangberg Bandel 6 --0728-888237

Jennie Selberg Bandel 7--0707-606143

Anna Isaksson Bandel 8 --0733-165454

Vid mindre ha¨ndelser kontakta er bandelschef. Vid sto¨rre ha¨ndelse/olycka, ring 112.
Om att vara funktiona¨r pa° en lo¨parta¨vling i stadsmiljo¨
Som flaggvakt a¨r du en mycket viktig spelare i Midnattsloppet. Utan dig och o¨vriga flaggvakter a¨r det omo¨jligt att genomfo¨ra en sa°dan ha¨r ta¨vling. Stort tack fo¨r att du sta¨ller upp.
• Ta med kla¨der sa° du klarar a¨ven kyla och regn. Glo¨m inte att mobilen ocksa° kan beho¨va ett regnskydd. Se till att du a¨r utrustad med trafikva¨st och flagga som du fa°r vid samlingen innan loppet.
• Den viktigaste uppgiften a¨r att ha°lla koll pa° fordons- och ga°ngtrafik, fo¨rbipasserande och publik sa° att lo¨parna inte sto¨rs. Lo¨parna hittar a¨nda° om vi ma¨rkt upp banan bra sa° dessa beho¨ver inte ledas. Se till att du fa°r reda pa° vart trafiken ska ledas da¨r du sta°r och ga¨rna ocksa° var det finns alternativa va¨gstra¨ckningar och P-platser. Bevaka sa° att parkerade bilar inte bo¨rjar fo¨rso¨ka ko¨ra i ta¨vlingsbanan.
• Var tydlig i dina ageranden och so¨k o¨gonkontakt fo¨r att underla¨tta samspelet med trafikanterna. Ta¨nkt pa° att vi ofta inkra¨ktar pa° andras omra°den och sto¨r deras normala fa¨rdva¨gar. Om det uppsta°r diskussioner om din uppgift sa° ha¨nvisa till bandelschef.
• Du ma°ste sta° kvar pa° din plats tills du fa°r besked av bandelschef att du kan la¨mna. A¨ven om sista lo¨pare har passerat kan din plats vara viktig fo¨r att vi inte skall fa° in trafik pa° andra delar av banan.
Det viktigaste av allt, var glad och ha kul, det lo¨ser de flesta situationer?

Funktiona¨rsmat
Som funktiona¨r fa°r du en smo¨rga°s, och dricka fo¨r kva¨llen. Vill du ha mer eller na°got annat sa° a¨r det bra om du tar med dig sja¨lv.


Innan loppet
Innan loppet skall avspa¨rrningsmaterial fo¨r trafiken och material fo¨r att leda lo¨parna ra¨tt sta¨llas ut. Information om na¨r och hur fa°r du via bandelschefen.
Fo¨re lo¨parna kommer det att komma fyra fo¨rcyklister och troligen polis-MC. Det kommer att vara tva° cyklister fo¨r de som springer 5 km.


Lo¨pare som bryter
Om en lo¨pare bryter sa° ha¨nvisa na¨rmsta va¨gen tillbaka mot Runners Corner vid Ullevi. Chipen beho¨ver inte samlas in.


Efter loppet
Efter sista lo¨pare kommer det en eftercyklist pa° 10 km och en eftercyklist pa° 5 km.
Material som a¨r uppsatt fo¨r att leda lo¨parna ra¨tt kan du bo¨rja plocka ner na¨r eftercyklisterna passerat. Sla¨ng avspa¨rrningsband i sopsa¨ckar, dessa tas sedan med tillbaka till Ullevi efter loppet. OBS! Inget avsta¨ngningsmaterial fo¨r trafiken fa°r tas bort fo¨rra¨n bandelschefen ger information om det.
Koner och staket ska ba¨ras tillbaka till den depa° de ha¨mtades vid.
Bandelschefen meddelar na¨r det a¨r ok att la¨mna din plats. Innan dess ma°ste du avvakta a¨ven om det inte verkar ha¨nda na°got runtomkring. Bandelschefen meddelar ocksa° var du ska la¨mna in din flagga och va¨st.

Vi ra¨knar med att allt skall vara klart till ca midnatt om det inte blir na°gra fo¨rseningar.


Om loppet ma°ste brytas
Om det sker na°got stort och allvarligt efter banan, t.ex. brand, kan loppet beho¨va brytas. Beslutet tas av polis och ta¨vlingsledning i samra°d.
Informationen kommer att spridas via bandelschefer ut till alla flaggvakter. Samtliga etableringar efter banan fa°r ocksa° informationen sa° de kan informera lo¨parna via ho¨gtalare.
Vid brutet lopp fa°r lo¨parna ta sig hem som vanliga trafikanter i stan.

Vid akutfall
Vid kontakt med 112 anva¨nd fo¨ljande lathund som sto¨d:
1. Sla° numret (112)
2. Tala om att man a¨r funktiona¨r pa° Midnattsloppet, vad man heter och vilket nummer man
ringer ifra°n
3. Tala om vad som ha¨nt – T.ex. 35 a°rig manlig lo¨pare fo¨ll ihop och a¨r medvetslo¨s (ange a¨ven
om hja¨rtat sla°r och a¨r man osa¨ker anger man hja¨rtstopp)
4. Tala om var det ha¨nt vilket inneba¨r att man bo¨r lokalisera sig med gatunamn pa° sin position
fo¨re loppet


Sjukva°rd
Det kommer att finns sjukva°rdspersonal utefter banan vid de tva° va¨tskestationerna samt i ma°l. Bandelscheferna kan na° sjukva°rden centralt som a¨r placerad i ledningscentralen ihop med polisen.


Polis, ra¨ddningstja¨nsten m.fl.
Polis, ra¨ddningstja¨nsten och alla o¨vriga bla°ljusfordon har fo¨retra¨de i alla la¨gen. Alla beho¨ver vara beredda att hja¨lpa dem att komma igenom lo¨parstra°ket.


A°ska°dare och o¨vriga som ga°r i stan
Det kan vara mycket folk ute pa° stan under ta¨vlingen. Ba°de a°ska°dare och andra som a¨r pa° va¨g na°gonstans. Vi ma°ste alla vara behja¨lpliga na¨r a°ska°dare vill korsa lo¨parspa°ret genom att visa na¨r det a¨r bra luckor att passera.
Na°gra platser da¨r vi fa°r ha extra beredskap a¨r omra°dena kring
• Bergakungen (Bio) • Heden


Cyklister
De stora cykelbanorna efter Ska°negatan (o¨stra sidan), Ullevigatan och Mo¨lndalsa°n a¨r sta¨ngda. Se karta p a° sista sidan med rekommenderade cykelva¨gar.


Biltrafik
De flesta gatorna som inte anva¨nds av banan a¨r tillga¨ngliga fo¨r trafik. Endast va¨garna mellan Ska°negatan och Mo¨lndalsa°n samt delar av Ga°rda a¨r spa¨rrade.
Ha¨nvisa till Ska°negatans va¨stra sida, Friggagatan och Ga°rda. Kartor kommer att delas ut.


Kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken pa° Ska°negatan kommer att ko¨ra alternativa va¨gar.


Parkering
Alla parkeringar utefter banan a¨r la°sta under hela loppet, ca 21.30 – 24.00. Fo¨rslag pa° tillga¨ngliga parkeringar a¨r Heden och Ica Focus.

Bilaga 1 - Banan

Bilaga 2 – Rekommenderade cykelva¨gar
Gro¨n linje visar rekommenderade cykelva¨gar


Kategori: Artikel Inlagd 2019-08-23 13:44 av Heleen Frings Uppdaterad 2019-08-25

Filtrera bland nyheterna

Kategori:
Skribent:
Månad:
År:
Ord i texten:
Välj sida: