Styrelse & förtroendevalda

Vid Solvikingarnas årsmöten väljs en rad medlemmar till olika uppdrag och funktioner inom föreningen. De medlemmar som är aktuella på olika poster presenteras här till höger.

Styrelsen

Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan föreningens årsmöten och ansvarar för föreningens löpande angelägenheter. Styrelsen ska svara för att Solvikingarnas verksamhet följer fastställda planer och beslut och, i kraft av sitt förtroendeuppdrag, tillvarata klubbens och medlemmarnas intressen på bästa sätt. Styrelsens ordförande är föreningens officiella representant; har ordförande förhinder träder vice ordförande in i ordförandes ställe.

Solvikingarnas styrelse består av ordförande och sex ledamöter, valda av årsstämman. Styrelsen väljs för två år, halva antalet ledamöter ett år, andra halvan året därpå. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och eventuellt övriga poster. Utöver dessa finns tre suppleanter, också valda av årsstämman, att inträda om ordinarie ledamöter får förhinder. I praktiken brukar suppleanter vara delaktiga vid samtliga styrelsemöten. Styrelsen sammanträder normalt elva gånger per år. Efter varje möte delges protokollen föreningens revisorer och samordnare för tränargruppen.

Revisorer

Föreningen har två revisorer, jämte suppleanter, valda av årsmötet. Revisorerna väljs för ett år. Dessa har till uppgift att granska styrelsens förvaltning av föreningen. Solvikingarna har så kallade lekmannarevisorer, dvs. inte auktoriserade revisorer utan personer fungerar som "allmänna granskare".

Valberedning

Föreningens valberedning, vald av årsmötet, har till uppgift att på årsmötet presentera förslag på kandidater till föreningens olika förtroendeuppdrag. Valberedningen själv väljs för ett år, där en av ledamöterna utses till ordförande.

Har du som medlem förslag på kandidater, eller kanske själv är intresserad av att arbeta med ett förtroendeuppdrag i föreningen, tveka inte att kontakta valberedningen!

Ombud till specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

Vid årsmötet väljs ett ombud att representera klubben i möten med distriktets specialidrottsdistriktsförbund, vilket i praktiken motsvarar Göteborgs Friidrottsförbund (GFIF). Det valda ombudet brukar enligt praxis vara Solvikingarnas ordförande.