Organisation

Solvikingarna är ansluten till Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) och är därigenom ansluten till Riksidrottsförbundet (RF). Solvikingarna tillhör dessutom Västsvenska Idrottsförbundet (VSIF) och de olika specialidrottsförbund (SDF) som finns inom VSIF, som exempelvis Göteborgs Friidrottsförbund (GFIF).

Föreningen är skyldig att följa deras stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut.Solvikingarnas organisation och verksamhet utgår från föreningens stadgar och de beslut som medlemmarna fattar vid årsmötet, vårt högsta beslutande organ.

Årsmötet utser styrelsens ordförande och övriga ledamöter, revisorer och valberedning. Föreningens valberedning presenterar förslag på valbara medlemmar till föreningens olika förtroendeposter. Årsmötet har i övrigt en viktig funktion i att lyfta aktuella medlemsfrågor. Alla medlemmar har rätt att inkomma med motioner till årsmötet, det vill säga förslag i ärenden som berör föreningens verksamhet.

Mellan föreningens årsmöten ansvarar styrelsen för föreningens löpande angelägenheter och att verkställa beslut tagna vid årsmötet. Styrelsen delegerar uppgifter till olika arbetsgrupper. Styrelsen ansvarar också för att klubbens löpande verksamhet sköts via föreningens kansli, arbetsgrupper och tävlingskommittéer. Inför årsstämman presenterar styrelsen presenterar sin verksamhetsberättelse.

Utöver årsstämman bjuds föreningens medlemmar in till medlemsmöten, normalt två gånger varje år. Dessa möten syftar till att ge alla Solvikingar möjligheten att komma med synpunkter på klubben och dess verksamhet. Även om ett medlemsmöte enbart har en rådgivande funktion innebär det en viktig möjlighet för styrelsen att fånga upp de åsikter som finns i föreningen och beakta dessa i den löpande verksamheten och vid beslutsfattande.

Stadgar

Här hittar du Solvikingarnas stadgar.

Årsberättelse

I föreningens årsberättelse (för 2023) kan du läsa mer om Solvikingarna och dess verksamhet.