Organisation

Föreningen Solvikingarna är ansluten till Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) och Svenska Triathlonförbundet, och är därigenom ansluten till Riksidrottsförbundet (RF). Solvikingarna tillhör dessutom Västsvenska Idrottsförbundet (VSIF) och de olika specialidrottsförbund (SDF) som finns inom VSIF, som exempelvis Göteborgs Friidrottsförbund (GFIF).

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. Inom denna ram utgår Solvikingarnas organisation och verksamhet från föreningens stadgar och de beslut som medlemmarna fattar vid årsmötet, Solvikingarnas högsta beslutande organ.

Årsmötet utser styrelsens ordförande och övriga ledamöter, revisorer och valberedning. Föreningens valberedning bistår årsmötet genom att presentera förslag på valbara medlemmar till föreningens olika förtroendeposter. Årsmötet har i övrigt en mycket viktig funktion i att lyfta aktuella medlemsfrågor. Alla medlemmar har rätt att inkomma med motioner till årsmötet, det vill säga förslag i ärenden som berör föreningens verksamhet.

Mellan föreningens årsmöten ansvarar styrelsen för föreningens löpande angelägenheter och att verkställa beslut tagna vid årsmötet. Inom styrelsen finns ett mindre arbetsutskott (AU), normalt bestående av ordförande och kassör, som kan förbereda ärenden samt fatta bindande beslut mellan styrelsens sammanträden. Styrelsen delegerar uppgifter till olika arbetsgrupper. Styrelsen ansvarar också för att klubbens löpande verksamhet sköts via föreningens kansli, arbetsgrupper och tävlingskommittéer. Styrelsen presenterar inför årsstämman sin verksamhetsberättelse.

Utöver årsstämman bjuds föreningens medlemmar in till medlemsmöten, normalt två gånger varje år. Dessa möten syftar till att ge alla Solvikingar möjligheten att komma med synpunkter på klubben och dess verksamhet. Även om ett medlemsmöte enbart har en rådgivande funktion innebär det en viktig möjlighet för styrelsen att fånga upp de åsikter som finns i föreningen och beakta dessa i den löpande verksamheten och vid beslutsfattande.

Stadgar

Här hittar du Solvikingarnas stadgar.

Årsberättelse

I föreningens årsberättelse (för 2021) kan du läsa mer om Solvikingarna och dess verksamhet.